Mancinita:
no soia poco nichel
no soia, poco nichel