Mancinita:
vegetariano no soia
vegetariano, no soia